RIDER DISCIPLINE
Basahing mabuti ang mga maaring paglabag sa ating mga tuntunin at mga karampatang parusa